Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


Od března letošního roku bylo s určitým napětím očekáváno, koho ministr životního prostředí jmenuje ředitelem Správy Národního parku Šumava. K rozhodnutí došlo posledního červnového dne, kdy byl s účinností od 1. července jmenován dosud pověřený ředitel Pavel Hubený. Ve zdůvodnění svého rozhodnutí ministr Brabec mj. uvedl: „Rozhodl jsem se Pavla Hubeného dnes jmenovat plnoprávným ředitelem parku. V průběhu uplynulého roku naplnil moje očekávání a požadavky, které jsem si pro funkci ředitele parku stanovil. Přesvědčil mě o svých manažerských i odborných kvalitách, které považuji za základní předpoklad pro vedení instituce, jejímž cílem je ochrana toho nejcennějšího, co v naší přírodě máme."

Je otázkou, zda budou s rozhodnutím ministra spokojeni místní starostové, důležité však je, že zaměstnancům této významné jihočeské organizace skončilo období nejistoty. Mají ve svém čele člověka, ke kterému mají důvěru a který své práci rozumí.

Čtěte také:


Foto | Štěpán Rosenkranz / Správa NP Šumava

Fond kulturních a sociálních potřeb, známý pod zkratkou FKSP, je pro zaměstnance veřejné služby jediným zdrojem tzv. benefitů. Benefit je zaměstnanecká výhoda, čili výhoda poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nad rámec jeho mzdy, případně platu.

Objem finančních prostředků přidělovaných do FKSP je vždy úměrný výši platů v té které instituci, neboť se od konkrétního objemu prostředků zúčtovaných na platy odvozuje. Až do konce roku 2010 příděl do FKSP činil 2 %, od 1. 1. 2011 až do současnosti je tvořen 1 % z objemu prostředků na platy. Toto opatření (snížení přídělu na polovinu) zavedla tehdejší pravicová vláda s odůvodněním, že jde o přechodné úsporné opatření související s hospodářskou krizí.

Poprvé v historii plenárních schůzí Rady hospodářské a sociální dohody RHSD* se na program dubnového jednání dostala problematika kultury. Stalo se tak na základě požadavku sociálních partnerů vlády - Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Unie zaměstnavatelských svazů (UZS). OSPKOP obdržel záznam z jednání plenární schůze RHSD, ve které byl tento bod projednáván. Část záznamu s popisem projednávání bodu Finanční situace v živé i neživé kultuře si přečtěte zde.

* RHSD – Rada hospodářské a sociální dohody. Rada hospodářské a sociální dohody je iniciativní a dohadovací orgán vlády ČR, který vede tzv. tripartitní jednání. V tomto orgánu jsou zastoupeni zástupci vlády, zástupci odborových organizací (za zaměstnance) a zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (za zaměstnavatele).

K tragickému skonu mladé knihovnice v knihovně v Horní Bříze

V pondělí 25. května zemřela při výkonu své služby v knihovně v Horní Bříze mladá knihovnice, její život byl násilně ukončen rukou psychicky nemocného mladého muže.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyslovil soustrast rodině i blízkým pozůstalým a přislíbil jim finanční podporu z prostředků SKIP. K vyjádření soustrasti se přidávají další otřesení a šokovaní touto událostí – kolegyně a kolegové knihovníci, pracovníci dalších profesí. Mnozí při této navýsost smutné příležitosti opětovně upozorňují na situaci v kulturních zařízeních, která na pocitu bezpečnosti při práci nepřidává.