Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


Fond kulturních a sociálních potřeb, známý pod zkratkou FKSP, je pro zaměstnance veřejné služby jediným zdrojem tzv. benefitů. Benefit je zaměstnanecká výhoda, čili výhoda poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nad rámec jeho mzdy, případně platu.

Objem finančních prostředků přidělovaných do FKSP je vždy úměrný výši platů v té které instituci, neboť se od konkrétního objemu prostředků zúčtovaných na platy odvozuje. Až do konce roku 2010 příděl do FKSP činil 2 %, od 1. 1. 2011 až do současnosti je tvořen 1 % z objemu prostředků na platy. Toto opatření (snížení přídělu na polovinu) zavedla tehdejší pravicová vláda s odůvodněním, že jde o přechodné úsporné opatření související s hospodářskou krizí.

Poprvé v historii plenárních schůzí Rady hospodářské a sociální dohody RHSD* se na program dubnového jednání dostala problematika kultury. Stalo se tak na základě požadavku sociálních partnerů vlády - Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Unie zaměstnavatelských svazů (UZS). OSPKOP obdržel záznam z jednání plenární schůze RHSD, ve které byl tento bod projednáván. Část záznamu s popisem projednávání bodu Finanční situace v živé i neživé kultuře si přečtěte zde.

* RHSD – Rada hospodářské a sociální dohody. Rada hospodářské a sociální dohody je iniciativní a dohadovací orgán vlády ČR, který vede tzv. tripartitní jednání. V tomto orgánu jsou zastoupeni zástupci vlády, zástupci odborových organizací (za zaměstnance) a zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (za zaměstnavatele).

K tragickému skonu mladé knihovnice v knihovně v Horní Bříze

V pondělí 25. května zemřela při výkonu své služby v knihovně v Horní Bříze mladá knihovnice, její život byl násilně ukončen rukou psychicky nemocného mladého muže.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyslovil soustrast rodině i blízkým pozůstalým a přislíbil jim finanční podporu z prostředků SKIP. K vyjádření soustrasti se přidávají další otřesení a šokovaní touto událostí – kolegyně a kolegové knihovníci, pracovníci dalších profesí. Mnozí při této navýsost smutné příležitosti opětovně upozorňují na situaci v kulturních zařízeních, která na pocitu bezpečnosti při práci nepřidává.

Rok 2015 je rokem 25. výročí většiny odborových svazů v rámci ČMKOS. Je tomu tak i v případě OS kultury. Herecká asociace oslavila toto jubileum vzpomínkovou akcí, na které se sešlo současné vedení se zakladateli HA ve výroční den jejího vzniku – 11. února. Přijali jsme pozvání prezidenta HA Jiřího Hromady a spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a všemi zúčastněnými si připili na další úspěšná léta této významné profesní i odborové organizace.