Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


V úterý 23. června se od 17.00 před Ministerstvem kultury konala demonstrace proti nové verzi památkového zákona. Akci uspořádala památková Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR - ASORKD a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče – SPPPP, které k této akci společně vydaly tiskové prohlášení. V únoru t.r. zaslalo SPPPP otevřený dopis ministru kultury, ve kterém kriticky hodnotí nejen předloženou pracovní verzi zákona o památkovém fondu, ale i proces přípravy tohoto zákona.


Ministr kultury však vidí celou záležitost kolem sporného zákona jinak. Na webových stránkách Ministerstva kultury se ve stejný den objevila informace, nazvaná Nový památkový zákon se nachází ve fázi úspěšného vypořádávání připomínek (více zde).

Rádi bychom ještě zmínili, že náš odborový svaz zaslal prostřednictvím ČMKOS k návrhu zákona celou řadu připomínek, na nichž se podíleli naši členové - odborní pracovníci Národního památkového ústavu.


ASORKD: www.asorkd.cz
SPPPP: www.spppp.eu

Od března letošního roku bylo s určitým napětím očekáváno, koho ministr životního prostředí jmenuje ředitelem Správy Národního parku Šumava. K rozhodnutí došlo posledního červnového dne, kdy byl s účinností od 1. července jmenován dosud pověřený ředitel Pavel Hubený. Ve zdůvodnění svého rozhodnutí ministr Brabec mj. uvedl: „Rozhodl jsem se Pavla Hubeného dnes jmenovat plnoprávným ředitelem parku. V průběhu uplynulého roku naplnil moje očekávání a požadavky, které jsem si pro funkci ředitele parku stanovil. Přesvědčil mě o svých manažerských i odborných kvalitách, které považuji za základní předpoklad pro vedení instituce, jejímž cílem je ochrana toho nejcennějšího, co v naší přírodě máme."

Je otázkou, zda budou s rozhodnutím ministra spokojeni místní starostové, důležité však je, že zaměstnancům této významné jihočeské organizace skončilo období nejistoty. Mají ve svém čele člověka, ke kterému mají důvěru a který své práci rozumí.

Čtěte také:


Foto | Štěpán Rosenkranz / Správa NP Šumava

Fond kulturních a sociálních potřeb, známý pod zkratkou FKSP, je pro zaměstnance veřejné služby jediným zdrojem tzv. benefitů. Benefit je zaměstnanecká výhoda, čili výhoda poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nad rámec jeho mzdy, případně platu.

Objem finančních prostředků přidělovaných do FKSP je vždy úměrný výši platů v té které instituci, neboť se od konkrétního objemu prostředků zúčtovaných na platy odvozuje. Až do konce roku 2010 příděl do FKSP činil 2 %, od 1. 1. 2011 až do současnosti je tvořen 1 % z objemu prostředků na platy. Toto opatření (snížení přídělu na polovinu) zavedla tehdejší pravicová vláda s odůvodněním, že jde o přechodné úsporné opatření související s hospodářskou krizí.

Poprvé v historii plenárních schůzí Rady hospodářské a sociální dohody RHSD* se na program dubnového jednání dostala problematika kultury. Stalo se tak na základě požadavku sociálních partnerů vlády - Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Unie zaměstnavatelských svazů (UZS). OSPKOP obdržel záznam z jednání plenární schůze RHSD, ve které byl tento bod projednáván. Část záznamu s popisem projednávání bodu Finanční situace v živé i neživé kultuře si přečtěte zde.

* RHSD – Rada hospodářské a sociální dohody. Rada hospodářské a sociální dohody je iniciativní a dohadovací orgán vlády ČR, který vede tzv. tripartitní jednání. V tomto orgánu jsou zastoupeni zástupci vlády, zástupci odborových organizací (za zaměstnance) a zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (za zaměstnavatele).