Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


Sledujeme a podporujeme úsilí kolegů z Odborového svazu dopravy, kteří se již po řadu měsíců marně snaží prosadit zvýšení mezd řidičů autobusů, zajišťujících veřejnou dopravu v krajích. Jejich hodinová mzda je ostudná – často hluboko pod 100 Kč/hod., a pracovní vytížení neúměrné. Řidiči tráví v zaměstnání až 300 hodin měsíčně, značná část řidičů je v důchodovém věku – mladí za takových podmínek odmítají pracovat. Nedostatek řidičů řeší dopravní firmy přetěžováním těch stávajících, což rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdního provozu. Zodpovědnost řidičů za životy nás pasažérů je neoddiskutovatelná, i proto bychom očekávali urychlené řešení této skandální situace!

Problém z velké části vyplývá z pochybného „nastavení“ veřejných soutěží, kdy se přihlíží k nejnižší nabídnuté ceně zakázky jako k jedinému kritériu. Bohužel, dosavadní jednání odborů nepřinesla žádoucí posun. Proto OS dopravy (po vyhlášení stávkové pohotovosti v listopadu 2015) rozhodl o konání stávky, pokud další jednání, k nimž nyní vyzývá vládu i samosprávy, budou neúspěšná. OSPKOP se solidarizuje s požadavky řidičů veřejné dopravy a podporuje jejich úsilí o nápravu!

Odborníci se shodují: Veřejnost o problémech vody v ČR neví. Za podpory MŽP se spouští nová komunikační platforma Voda základ života

 
foto česká televize

Účastníci mezioborové konference na téma Voda a pracovní příležitost (Praha, 18. března 2016) se shodli v názoru, že o problémech spojených s vodou je zapotřebí v daleko větší míře, než dosud, informovat veřejnost. „Celým dnešním dnem se prolíná nejenom problematika vody a sucha z toho odborného hlediska, ale především otázka informovanosti veřejnosti o tom, jakou má voda cenu, jak ji udržet v České republice, proč musíme realizovat určitá opatření, proč jsou nějaká zvolená řešení lepší než jiná“ – říká mj. ministr životního prostředí Richard Brabec a vítá spuštění informačního portálu Voda základ života.  Nový portál hodlá oslovit co nejširší cílovou skupinu, tedy nejen odborníky, ale i širší veřejnost. Patronem projektu je Ministerstvo životního prostředí, odbornými garanty pak Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Český hydrometeorologický ústav a Povodí Vltavy, jejichž pracovníci se podílejí i na tvorbě obsahu portálu.


foto ekolist.cz

  • O portálu Voda základ života více zde
  • O konferenci více zde

První bod jednání „velké tripartity“ dne 7. 3. 2016, v programu jednání uveden pod názvem Situace v oblasti kultury včetně problematiky odměňování zaměstnanců v kultuře, byl zejména kulturní veřejností očekáván s nemalým zájmem. Sociální partneři zde opět potvrdili shodu a dospěli k závěru, „aby požadavky Ministerstva kultury byly beze zbytku promítnuty do návrhu státního rozpočtu na rok 2017“. Oněmi požadavky je míněno zrušení platové tabulky č. 1 a navýšení prostředků na platy o 10 %. Zní to velice nadějně, ale buďme raději realisty, zvláště když ministr financí vždy po každém požadavku jednotlivých resortů na vyšší příděl ze státního rozpočtu reaguje tím, že nepřipustí, aby schodek státního rozpočtu na příští rok nepřesáhl 60 miliard korun.


Setkání ministra kultury s předsedou ČMKOS se zúčastnila náměstkyně K. Kalistová

Otázka financování kultury, zejména však dlouhodobě zanedbávané odměňování jejích zaměstnanců – to jsou letité evergeeny a zároveň hlavní priority našeho odborového svazu.

O financování kultury a zejména o dlouhodobě ostudných platech jejích zaměstnanců jednal předseda ČMKOS Josef Středula s ministrem kultury Danielem Hermanem poprvé v květnu 2014. Odbory tehdy požadovaly platový nárůst o 5 %. Požadovat vyšší procento by sice bylo oprávněné, avšak v danou chvíli a v celospolečenském kontextu nereálné. Současná vláda si ve svém programovém prohlášení pro oblast kultury stanovila cíl dosáhnout do konce svého volebního období – tedy do roku 2017 – takového financování rozpočtové kapitoly „kultura“, které by odpovídalo 1 % státního rozpočtu. Takový podíl na kulturu je v kulturně vyspělých zemích Evropy obvyklý; česká veřejnost se na kýžené 1 % na kulturu dosud marně těší již řadu let – nejedna předchozí vláda už s takovou myšlenkou koketovala. Až nyní se však zdá, že ono „co je psáno, to je dáno“ snad v případě této vlády bude platit.