Co je BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění.

Jedná se o souhrn opatření, která slouží k předcházení ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu.  Základním cílem prevence v oblasti BOZP je omezit, popř. vyloučit rizika, vznikající při každé činnosti.

Je mylné se domnívat, že tyto problémy se týkají pouze výrobní sféry – možná si ani neuvědomujete, že i na vašem pracovišti je toho dost, co vám při vhodné úpravě pomůže výrazně usnadnit vaši práci, či předejít různým onemocněním, ke kterým kupříkladu dochází třeba i jen v důsledku  dlouhodobě používané nevhodné pracovní židle při celodenní práci s počítačem.

Dodržování BOZP

Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců nezná svá práva a nedokáže se jich tudíž po svém zaměstnavateli domáhat, stává se že dochází k obcházení platných norem, jejichž dodržování klade na zaměstnavatele mnohdy značné finanční náklady.

Zákoník práce ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom pochopitelně mnohem rozsáhlejší. Součástí problematiky BOZP jsou tedy především: vyhledání a vyhodnocení rizik při práci (prevence rizik při práci), kategorizace prací, bezpečnost technických zařízení, ochranné pracovní prostředky, hygiena práce včetně pracovního prostředí.

BOZP a odbory

Pokud působí u vašeho zaměstnavatele odborová organizace, pak je to ona, kdo má na vašem pracovišti právo kontroly nad dodržováním BOZP. To patří k základním oprávněním kterým podle zákoníku práce odborové orgány disponují. Odborové orgány mají právo vykonávat kontrolní činnost nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Rozsah tohoto oprávněni v rozhodující míře vymezuje ustanovení § 22 a § 136 zákoníku práce, v návaznosti na ustanovení § 18 odst.1, 2 písm. g), § 18b odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. f), h) a § 272 zákoníku práce. Otázku úhrady nákladů na tuto činnost upravuje ustanovení § 136 odst. 3 zákoníku práce, kde je stanoveno, že náklady vzniklé výkonem této kontrolní činnosti hradí stát.

Pokud máte pocit, že v otázce bezpečnosti či hygieny práce na vašem pracovišti leccos zaostává, či není v pořádku, obraťte se s problémem na vaši odborovou organizaci. Není-li na vašem pracovišti odborová organizace zřízena, nezbude vám, než se s problémem obrátit přímo na zaměstnavatele.

Více o BOZP na:

http://www.bozpinfo.cz/

http://www.cmkos.cz/bozp

 

Důležitá informace:

Při jakýchkoliv dotazech v záležitostech pracovněprávních i BOZP volejte:
1/ sekretariát OSPKOP 224 142 661 a 224 142 663
2/ odborovou poradenskou infolinku ČMKOS – Kontakt zde

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů k zajištění BOZP ČMKOS (9.1.2012)

http://www.cmkos.cz/bozp/prehled-pravnich-predpisu/1037-3

Abecední seznam institucí, zabývajících se BOZP (včetně kontaktů)

Důležité odkazy pro oblast BOZP