Dokument obsahuje zkratky používané na webových stránkách OSPKOP

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PSI(Public Services International) - Celosvětová odborová centrála zaměstnanců služeb
ČMKOS - Českomoravská konfederace odborových svazů
ČSÚ - Český statistický úřad
ČÚBP - Český úřad bezpečnosti práce
DPČ - dohoda o provedení činnosti
DPP - dohoda o provedení práce
DOS - Dům odborových svazů
EK - Evropská komise
EPSU (European Federation of Public Service Unions) - Evropská federace odborových svazů veřejných služeb
EOK - Evropská odborová konfederace
EU - Evropská unie
EHSV - Evropský hospodářský a sociální výbor
EHP - Evropský hospodářský prostor
HMU - Hospodářská a měnová unie (v EU)
HN - Hospodářské noviny
IBP - Inspektor bezpečnosti práce (státní)
IVVM - Institut pro výzkum veřejného mínění ČSÚ
KSVS - Kolektivní smlouva vyššího stupně
KOZ SR - Konfederace OS Slovenska
KZPS ČR - Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
MSDU OS - Majetková správní a delimitační unie OS
MOP/ILO - Mezinárodní organizace práce/ International Labour Organization
MKSO - Mezinárodní konfederace svobodných odborů
MAUZ - Mezisvazová asociace učňovského školství (odborová)
MF - Ministerstvo financí
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
TUAC - Odborový poradní výbor při OECD
OS - Odborový svaz
OS PHGN - Odborový svaz hornictví, geologie a naftového průmyslu
PKS - Podniková kolektivní smlouva
RHSD ČR - Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita)
RS - regionální sdružení
RROS - Regionální rada OS
RK  - Revizní komise
ROPO - Rozpočtová a příspěvková sféra
SFŽP - Státní fond životního prostředí
STEM - Středisko empirických výzkumů
SČMVD - Svaz českých a moravských výrobních družstev
UNICE - Svaz evropských konfederací průmyslu a zaměstnavatelů
SP ČR - Svaz průmyslu a dopravy ČR (zaměstnavatelský)
SIBP - Svazový inspektor bezpečnosti práce
ÚMAP ČMKOS - Útvar makroekonomických analýz ČMKOS
VZO - výbor základní organizace
VMO - výbor místní organizace
ZIBP (MIBP) - závodní (místní) inspektor BP