Kultura

„Vláda chápe kulturní potenciál České republiky jako významný rozvojový faktor celé společnosti. Vnímá nejen pozitivní vliv kultury na společenský rozvoj a kvalitu života občanů či uchování a dotváření národní identity, ale chápe kulturu, a od ní odvozené kulturní statky a služby, jako kulturní kapitál, jehož hospodářský potenciál nebyl dosud plně pochopen a využit.“

(Výňatek z programového prohlášení současné koaliční vlády)

Celý text Programového prohlášení vlády ke kultuře zde

Vztah státu ke kultuře, kulturní politika evropských zemí

Památková péče

Zákony:

  1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
  2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, v platném znění
  3. Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění
  4. Ostatní právní předpisy zde

Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví


Ochrana přírody

„Ochranu přírody a zachování biologické rozmanitosti (biodiverzity) považuje vláda za nezbytnou podmínku pro kvalitní život lidí. Bude proto podporovat kvalitní péči o přírodu a krajinu v souladu s hospodářskými, environmentálními a sociálními zájmy v území. Podstatné je zlepšování ekologické stability krajiny a zachování její prostupnosti, včetně podpory pěstování lesů s přirozenou druhovou, věkovou a prostorovou skladbou v souladu s novelizovanou státní lesnickou politikou a politikou ochrany půdního fondu, zvyšování přirozených retenčních schopností krajiny a zachování biodiverzity“.

(Výňatek z programového prohlášení současné koaliční vlády)

Celý text Programového prohlášení vlády k ochraně přírody zde

Obecná ochrana přírody a krajiny – ze stránek MŽP

Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů. Týká se nejširších zájmů, největší plochy území státu a největšího okruhu subjektů. Je zajišťována prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, který rozlišuje obecnou ochranu přírody a krajiny ve třech úrovních – obecná ochrana územní, obecná ochrana druhová a obecná ochrana neživé části přírody a krajiny.

Obecná ochrana územní, tzn. ochrana krajiny poskytuje zákonnou ochranu celému území České republiky. Využívá k tomu několika nástrojů – územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněné plochy.

Obecná ochrana druhová chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, poškozováním a dalšími činnostmi, které by mohly vést k ohrožení těchto druhů na bytí. Dalšími, neméně důležitými nástroji obecné ochrany druhové je ochrana volně žijících ptáků a ochrana dřevin rostoucích mimo les.

Obecná ochrana neživé části přírody a krajiny poskytuje ochranu jeskyním, přírodním jevům na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí (např. krasové závrty, škrapy, ponory, vývěry krasových vod) a paleontologickým nálezům.

Převzato z webových stránek Ministerstva životního prostředí

Platná legislativa

Ochrana přírody – instituce resortu životního prostředí