• Poslání odborů

• Poslání odborových organizací

• Právní úprava odborového sdružování a odborových organizací

• Vznik odborové organizace

• Jak založit odborovou organizaci

                                                                                      

• Poslání odborů

Posláním odborů je především obhajovat zájmy zaměstnanců a bránit jejich práva v pracovněprávních vztazích. V nich jsou zaměstnanci vůči svým zaměstnavatelům vždy slabší podřízenou stranou. Tento nepoměr pomáhají odbory vyvažovat. Kvalitně vedený sociální dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, které na pracovišti zastupuje a za které vyjednává odborová organizace, je prospěšný oběma stranám – zaměstnavatelům i zaměstnancům. Cílená snaha o dosažení sociálního smíru mezi vládou, zaměstnavateli a odbory prostřednictvím Rady hospodářské a sociální dohody http://www.mpsv.cz/cs/6434 přináší zisk i celé společnosti. Odbory svým působením tak přispívají k rozvoji sociálně soudržné a demokratické občanské společnosti. Hlavními hodnotami odborů jsou sociální partnerství, demokracie, otevřenost a solidarita

• Poslání odborových organizací

Hlavním posláním odborových organizací je zastupovat a obhajovat hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rovnoprávném dialogu se zaměstnavatelem. Odborová organizace není v roli soupeře zaměstnavatele, ale jeho sociálním partnerem, který zastupuje všechny jeho zaměstnance a pomáhá vyvažovat jejich vzájemný vztah. Jakkoliv je odborová organizace zaměřena především na zlepšování pracovních podmínek, zajišťování bezpečnosti práce a snahu o spravedlivé ohodnocení práce zaměstnanců, přispívá svojí činností i ke zlepšení komunikace a posilování vzájemně otevřených vztahů mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci.

• Právní úprava odborového sdružování a odborových organizací

Právo zaměstnanců svobodně se sdružovat do odborových organizací a právo odborů svobodně vyvíjet svou činnost je garantováno jak v rámci českého ústavního pořádku, tak i v mezinárodně právních dokumentech. Zákoník práce poskytuje ochranu zaměstnanci, jako tradičně slabší straně pracovněprávního vztahu,

Český ústavní pořádek:

Mezinárodně právní dokumenty:

• Vznik odborové organizace

Vznik odborové organizace je upraven § 9a Zákona o sdružování občanů, a to na základě principu evidenčního. Na základě evidenčního principu odborová organizace vznikne a stane se právnickou osobou dnem následujícím po dni doručení návrhu na její evidenci.

• Jak založit odborovou organizaci

Vznik základní odborové organizace evidencí u odborového svazu je nejrychlejším a nejjednodušším způsobem vzniku odborové organizace, neboť se o řadu záležitostí v souvislosti se založením odborové organizace jako samostatné právnické osoby nemusí sami zaměstnanci starat a mohou využít zázemí odborového svazu. Odborová organizace pak zpravidla vzniká jako tzv. základní odborová organizace. Není samostatnou právnickou osobou, nýbrž organizační jednotkou odborového svazu, který je právnickou osobou a odborovou organizací.

Konkrétní postup při vzniku odborové organizace se pak řídí zejména stanovami příslušného odborového svazu. Aby mohla odborová organizace u Vašeho zaměstnavatele působit, t.j kolektivně vyjednávat za všechny zaměstnance, musí být při jejím založení alespoň tři její členové v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele.(Pozor - může jít i o zaměstnance činné pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, popř. dohody o pracovní činnosti).  Po rozhodnutí odborovou organizaci skutečně založit je vhodné postupovat následovně: ustavit přípravný výbor, připravit konání ustavující členské schůze a zejména připravit přihlášky členů odborové organizace. Nově zakládaná odborová organizace požádá písemně Odborový svaz o registraci. V žádosti musí být uveden počet členů, název, adresa, kontaktní osoba včetně telefonního čísla, případně e-mailové adresy. Poté, co příslušný svazový orgán vydá s přijetím nové organizace souhlas, je odborová organizace přijata do evidence odborového svazu a je jí přiděleno organizační číslo (46-****-****).

Odborový svaz následně podá neprodleně návrh na zápis své nové odborové organizace ve spolkovém rejstříku vedeného rejstříkovým soudem. Rejstříkový soud přidělí odborové organizaci identifikační číslo (IČO) právnické osoby. Následující den po doručení návrhu na její evidenci nová odborová organizace oznámí zaměstnavateli svůj vznik a sdělí mu, kdo je oprávněn za odborovou organizaci jednat. Tím okamžikem zahajuje nově vzniklá odborová organizace svoji činnost a získává oprávnění jednat za všechny zaměstnance.

V případě, že zvolíte založení odborové organizace prostřednictvím evidence u našeho odborového svazu, což Vám doporučujeme, obraťte se již v přípravné fázi na sekretariát OSPKOP, který Vám od počátku poskytne základní informace a metodickou pomoc.

Členská přihláška    

Stanovy OSPKOP