První bod jednání „velké tripartity“ dne 7. 3. 2016, v programu jednání uveden pod názvem Situace v oblasti kultury včetně problematiky odměňování zaměstnanců v kultuře, byl zejména kulturní veřejností očekáván s nemalým zájmem. Sociální partneři zde opět potvrdili shodu a dospěli k závěru, „aby požadavky Ministerstva kultury byly beze zbytku promítnuty do návrhu státního rozpočtu na rok 2017“. Oněmi požadavky je míněno zrušení platové tabulky č. 1 a navýšení prostředků na platy o 10 %. Zní to velice nadějně, ale buďme raději realisty, zvláště když ministr financí vždy po každém požadavku jednotlivých resortů na vyšší příděl ze státního rozpočtu reaguje tím, že nepřipustí, aby schodek státního rozpočtu na příští rok nepřesáhl 60 miliard korun.


Záznam

 

ze zasedání 126. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR,

konané dne 7. března 2016 na Úřadu vlády

 

Bod 1.1           Situace v oblasti kultury včetně problematiky odměňování zaměstnanců v kultuře

 

Ministr kultury Mgr. Daniel Herman představil předložený materiál a označil přetrvávající stagnaci odměňování zaměstnanců v kultuře za nepřijatelnou. Z tohoto důvodu bude při vyjednávání o návrhu státního rozpočtu na rok 2017 požadovat naplnění závazku financování kultury ve výši 1 % výdajů státního rozpočtu. Nástrojem pro postupné navyšování hladiny výdajové strany rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury je Aproximační strategie, kdy strategickým cílem pro rok 2017 je hranice 15 mld. Kč. Zdůraznil, že platová úroveň zaměstnanců v kultuře, kteří patří mezi vysoce kvalifikované zaměstnance, nedosahuje úrovně spravedlivé mzdy. Předložený materiál poskytuje rozbor platového ohodnocení zaměstnanců v krajích a závěrem obsahuje varianty dalšího postupu, a to navýšení platů o 10 nebo 20 % v příspěvkových organizacích financovaných z veřejného rozpočtu nebo dorovnání platů v příspěvkových organizacích na hladinu průměrné mzdy v ČR či v jednotlivých krajích. Závěrem zdůraznil, že smyslem navržených opatření je trvalé zhodnocování prostředků daňových poplatníků prostřednictvím kulturních institucí.

Předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval za širokou shodu dosaženou při projednávání předloženého materiálu v Pracovním týmu RHSD ČR pro kulturní otázky a upozornil na dramatické nerovnosti v odměňování v kultuře a rozdíly mezi platovým ohodnocením v regionech a v České filharmonii. Zdůraznil, že ideálním řešením se jeví zrušení platové tabulky č. 1 a navýšení prostředků na platy o 10 %, přičemž ani tato opatření situaci zcela nevyřeší. Ocenil jednoznačnou shodu mezi odbory, zaměstnavateli a Ministerstvem kultury a upozornil na snahu nalézt cestu k zavázání organizací na regionální úrovni promítnout navýšené prostředky přímo na mzdy a platy.

Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA ocenil předložený materiál a upozornil na nízký průměrný plat pracovníků muzeí, divadel, galerií a knihoven s tím, že se jedná o nejhůře placené zaměstnance v ČR i přes jejich vysokou kvalifikaci. Vyjádřil podporu požadavku na zrušení tabulky č. 1, neboť již toto opatření by znamenalo 10 % nárůst platů v kultuře. Zdůraznil nutnost dodržet Aproximační strategii tak, aby se výdaje státního rozpočtu na kulturu přiblížily úrovni 1 % rozpočtu, a upozornil na potřebu zamezit snižování příspěvků z rozpočtů samosprávných celků.

Prezident Asociace profesionálních divadel MgA. Stanislav Moša zdůraznil, že vzhledem k financování kulturních zařízení z obecních a krajských rozpočtů je problém udržet provoz těchto zařízení na patřičné úrovni. V této souvislosti ocenil přípravu zákona o veřejných kulturních institucích s tím, že tato norma by mohla nastavit princip vícezdrojového financování tak, jako je tomu v zahraničí. Závěrem potvrdil shodný postoj sociálních partnerů a Ministerstva kultury k nezbytnosti odstranění současného stavu podfinancování kultury.

Ministr kultury Mgr. Daniel Herman poděkoval za podporu sociálních partnerů při prosazování oprávněných požadavků zaměstnanců v kultuře a vyjádřil naději, že současný trend bude dále pokračovat.

Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil dosavadní diskusi k přípravě zákona o veřejných kulturních institucích a požádal o jeho projednání v rámci RHSD ČR.

 

Z á v ě r:

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený materiál a vyjadřuje podporu snaze Ministerstva kultury o zajištění růstu mezd a většího objemu finančních prostředků v kultuře.

 

Sociální partneři požadují, aby požadavky Ministerstva kultury byly beze zbytku promítnuty do návrhu státního rozpočtu na rok 2017.


Ministr Herman bude na jednání vlády s Asociací krajů ČR řešit financování péče o památky od roku 2017

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu