Musíte se přihlásit, abyste mohli používat privátní oblast těchto web stránek
Odborníci se shodují: Veřejnost o problémech vody v ČR neví. Za podpory MŽP se spouští nová komunikační platforma Voda základ života

 
foto česká televize

Účastníci mezioborové konference na téma Voda a pracovní příležitost (Praha, 18. března 2016) se shodli v názoru, že o problémech spojených s vodou je zapotřebí v daleko větší míře, než dosud, informovat veřejnost. „Celým dnešním dnem se prolíná nejenom problematika vody a sucha z toho odborného hlediska, ale především otázka informovanosti veřejnosti o tom, jakou má voda cenu, jak ji udržet v České republice, proč musíme realizovat určitá opatření, proč jsou nějaká zvolená řešení lepší než jiná“ – říká mj. ministr životního prostředí Richard Brabec a vítá spuštění informačního portálu Voda základ života.  Nový portál hodlá oslovit co nejširší cílovou skupinu, tedy nejen odborníky, ale i širší veřejnost. Patronem projektu je Ministerstvo životního prostředí, odbornými garanty pak Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Český hydrometeorologický ústav a Povodí Vltavy, jejichž pracovníci se podílejí i na tvorbě obsahu portálu.


foto ekolist.cz

  • O portálu Voda základ života více zde
  • O konferenci více zde

První bod jednání „velké tripartity“ dne 7. 3. 2016, v programu jednání uveden pod názvem Situace v oblasti kultury včetně problematiky odměňování zaměstnanců v kultuře, byl zejména kulturní veřejností očekáván s nemalým zájmem. Sociální partneři zde opět potvrdili shodu a dospěli k závěru, „aby požadavky Ministerstva kultury byly beze zbytku promítnuty do návrhu státního rozpočtu na rok 2017“. Oněmi požadavky je míněno zrušení platové tabulky č. 1 a navýšení prostředků na platy o 10 %. Zní to velice nadějně, ale buďme raději realisty, zvláště když ministr financí vždy po každém požadavku jednotlivých resortů na vyšší příděl ze státního rozpočtu reaguje tím, že nepřipustí, aby schodek státního rozpočtu na příští rok nepřesáhl 60 miliard korun.


Setkání ministra kultury s předsedou ČMKOS se zúčastnila náměstkyně K. Kalistová

Otázka financování kultury, zejména však dlouhodobě zanedbávané odměňování jejích zaměstnanců – to jsou letité evergeeny a zároveň hlavní priority našeho odborového svazu.

O financování kultury a zejména o dlouhodobě ostudných platech jejích zaměstnanců jednal předseda ČMKOS Josef Středula s ministrem kultury Danielem Hermanem poprvé v květnu 2014. Odbory tehdy požadovaly platový nárůst o 5 %. Požadovat vyšší procento by sice bylo oprávněné, avšak v danou chvíli a v celospolečenském kontextu nereálné. Současná vláda si ve svém programovém prohlášení pro oblast kultury stanovila cíl dosáhnout do konce svého volebního období – tedy do roku 2017 – takového financování rozpočtové kapitoly „kultura“, které by odpovídalo 1 % státního rozpočtu. Takový podíl na kulturu je v kulturně vyspělých zemích Evropy obvyklý; česká veřejnost se na kýžené 1 % na kulturu dosud marně těší již řadu let – nejedna předchozí vláda už s takovou myšlenkou koketovala. Až nyní se však zdá, že ono „co je psáno, to je dáno“ snad v případě této vlády bude platit.

V úterý 23. června se od 17.00 před Ministerstvem kultury konala demonstrace proti nové verzi památkového zákona. Akci uspořádala památková Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR - ASORKD a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče – SPPPP, které k této akci společně vydaly tiskové prohlášení. V únoru t.r. zaslalo SPPPP otevřený dopis ministru kultury, ve kterém kriticky hodnotí nejen předloženou pracovní verzi zákona o památkovém fondu, ale i proces přípravy tohoto zákona.


Ministr kultury však vidí celou záležitost kolem sporného zákona jinak. Na webových stránkách Ministerstva kultury se ve stejný den objevila informace, nazvaná Nový památkový zákon se nachází ve fázi úspěšného vypořádávání připomínek (více zde).

Rádi bychom ještě zmínili, že náš odborový svaz zaslal prostřednictvím ČMKOS k návrhu zákona celou řadu připomínek, na nichž se podíleli naši členové - odborní pracovníci Národního památkového ústavu.


ASORKD: www.asorkd.cz
SPPPP: www.spppp.eu